Stadgar

§ 1. Föreningens namn
Föreningens namn är Bokanjärerna, ideell förening.                                                                            
Organisationsnummer 802434 – 5491.

§ 2. Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att uppmuntra och stödja dem som ägnar sig åt sjölivsskildringar i bokform, fotografiskt, journalistiskt och inom andra kulturyttringar.
Vid fullföljandet av sitt ändamål ska föreningen lägga stor vikt vid att stimulera återväxten av både nya och unga skildrare av sjömanslivet och allt vad dit hör.

§ 3. Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§ 4. Medlemskap
Medlemskap ska beviljas den person eller organisation som ansluter sig till föreningens målsättning. Detta innebär att även resurspersoner som journalister, lektörer, tecknare, fotografer m.fl. samt organisationer som ekonomiskt kan stödja föreningen kan söka medlemskap.
Medlem som inte fullgör sina ekonomiska åliggande eller på annat sätt motverkar föreningens verksamhet kan uteslutas. Beslut om utslutning fattas, på förslag av styrelsen, av föreningsstämman, med enkel majoritet, om inte annat följer av dessa stadgar.
Styrelsen kan pröva frågan om hedersmedlemskap för medlem som uppfyller villkoren samt anses ha tillfört föreningen insatser av särskilt värde. Hedersmedlemskap skall godkännas av föreningsstämman.
Juridiska medlemmar (organisationer/ företag) ska erlägga en årsavgift motsvarande tio (10) gånger enskild medlemsavgift. Juridiska medlemmar äger en (1) röst.

§ 5. Medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställs årligen av ordinarie föreningsstämma. Erlagda avgifter återbetalas ej.
 Medlemsavgiften för verksamhetsåret ska erläggas senast den 31 mars aktuellt år.

§ 6. Om styrelsen
Styrelsen, vilken utgöres av minst fem(5) och högst elva(11) ordinarie ledamöter och fyra suppleanter, utses av föreningsstämman för två år i taget. Ordföranden utses särskilt.
Styrelsen är beslutsmässig när ordföranden eller vice ordföranden jämte minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordförande biträder.
Omröstning sker öppet.
Styrelsens protokoll justeras av ordförande och en ledamot.
I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
Föreningsstämman utser även en revisor och en revisorssuppleant.
Vidare utses en valberedning bestående av tre personer.

§ 7. Föreningsstämman
Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman.
Vid föreningsstämma har alla medlemmar som betalat den fastställda medlemsavgiften en röst. Beslut fattas med enkel majoritet, om inte annat följer av stadgarna.

§ 8. Tidpunkt för föreningsstämman och kallelse
Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen senast under april månad. Extra föreningsstämma skall kallas samman av styrelsen när det behövs och när en tredjedel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det.
Kallelse till föreningsstämma ska skickas senast 14 dagar före stämman genom styrelsens försorg. Kallelse till extra föreningsstämma ska skickas senast 8 dagar före stämman. Kallelse kan ske med E-post.

§ 9. Dagordning för föreningsstämman
På ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma:
Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare
Fastställande av röstlängd
Fastställande av dagordning
Frågan om stämman utlysts i rätt ordning
Verksamhetsberättelsen och ekonomisk berättelse
Revisionsberättelse
Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av vinst/förlust
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Fastställande av medlemsavgift och budget
Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
Val av revisor och revisorssuppleant
Val av valberedning
Övriga ärenden

§ 10. Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 11. Firmateckning
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av ordförande, sekreterare och kassör, två i förening.

§12. Årsredovisning
Styrelsen ska lämna sin ekonomiska berättelse till revisorerna senast 45 dagar före fastställt datum för årsstämman dock senast den 15 mars aktuellt år.

§13. Motioner
Medlem som vill ha ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma ska anmäla detta senast 45 dagar före fastställt datum för årsstämman dock senast den 15 mars aktuellt år. Anmälan ska ske skriftligen till styrelsen. Även e-post räknas som skriftlig anmälan.

§14. Förvaltning av donationsmedel
Av donationsmedel bildas en fond. Denna ska användas för att främja sjökulturella projekt.

§15. Fördelning av tillgångar vid föreningens upphörande
Vid föreningens upplösning ska alla dess behållna tillgångar tillfalla av föreningsstämman beslutade sjökulturella projekt i enlighet med föreningens ändamålsparagraf. Beslut därom måsta fattas av föreningsstämman med ¾ majoritet.

§16. Ändring av stadgar
Beslut om ändringar stadgar fattas av föreningsstämman och är endast giltigt om ¾ av de närvarande röstberättigade stöder förslaget eller om beslutet fattas av två på varandra följande föreningsstämmor med enkel majoritet.

 

Stadgar antagna vid föreningens konstituerande stämma på Katarina sjöfartsklubb den 7 november 2006.

Stadgarna har ändrats på två på varandra följande årsstämmor. Den 16 mars 2010 och den 20 maj 2011, samt den 20 april 2018 och den 23 april 2019.