Jubileumsskrift för Bokanjärerna 2006-2016

img078Jubileumsskrift för Sjöskrivar föreningen Bokanjärerna 2006-2016

Det var så det började…

Jörn Hammarstrand Initiativtagare till föreningen Bokanjärerna.Ordförande  2011-2013 berättar :

 Våren 2006 på årsstämman av Sjöfartens Kultursällskap i Sjöfartshuset i Stockholm föddes hos mig en indexidé om samverkan mellan sjöfartens olika författare i form av en förening som skulle starta nerifrån till skillnad från Kultursällskapet som startats uppifrån av sjöfartens organisationer.

Min idé hade nog aldrig förverkligats om jag inte hade träffat sjömansförfattaren George Hindersson efter Kultursällskapets årsmöte. Han blev eld och lågor och lovade tala med vännen Sten Bexell, gammal Johnson-seglare som gett ut några böcker om sitt eget sjömansliv. Tillsammans skulle vi kunna bilda en interimsstyrelse. Jag lovade i min tur att kontakta Ove Allansson och förankra idén. Det var inte svårt. Ove såg genast det positiva och även möjligheten till samarbete med Sjöfartens Kultursällskap.

Även Sten Bexell ställde upp, trots att han bodde i Halland. Efter några möten på Katarina Sjöfartsklubb beslöt vi att bredda gruppen och diskutera idén. Den 4 septemberträffades åtta personer på Klubben för att utveckla idén. Förslag på stadgar, föreningens namn och logotyp diskuterades livligt. Jag åtog mig att ta fram förslag på stadgar i samarbete med föreningsjuristen Yngve Karlsson.

Den 7 november 2006 bildades föreningen Sjökultursällskapet Bokanjärerna (efternamnet Bokanjärerna myntat av den välkände redaktören och författaren Torbjörn Dalnäs) av 17 entusiaster bokanjarernaoch blivande medlemmar. De allra flesta sjömansförfattare. Reidar Jönsson utsågs till mötesordförande och Marie Halvdansson (dåvarande redaktören för Nautisk tidskrift) utsågs till sekreterare.

En tid senare, vid det konstituerande styrelsemötet, valdes Sten Bexellbokanjarerna-2 till föreningens förste ordförande, Georg Hindersson valdes till kassör och webbmaster, Gert-Owe Eriksson valdes till sekreterare och Marie Halvdansson och Claes-Göran Wetterholm gick in som ledamöter. Gert-Owe och Claes-Göran finns ännu tio år efter bildandet kvar i styrelsen.

Föreningens logotyp ”Ankaret på boken” skapades lite senare med hjälp av Georg Hinderssons son i England.

Vid årsmötet 2007 valdes Stig Centerwall till ordförande. Tidigare under året diskuterades och beslutades att föreningens huvudsäte skulle vara i Stockholm, med Katarina Sjöfartsklubb som utgångspunkt, där även styrelsemötena skulle avhållas om ej annan plats särskilt angavs. Omfattande förarbeten med den första antologin genomfördes löpande, vilket tog mycket av styrelsens kraft. Vi deltog även under Göteborgs bokmässa samt vid julnautikan, Sjöhistoriska museet i Stockholm.

År 2008 inleddes året med att inför årsmötet föreslå ett namnbyte; från Sjökultursällskapet till det mera renodlade namnet Bokanjärerna, givetvis med Torbjörn Dalnäs goda minne och naturligtvis med föreningens mål och syfte oförändrat. Antologiarbetet fortsatte hela året. Under året deltog vi som tidigare i Göteborgs bokmässa samt vid julnautikan, Sjöhistoriska museet.

År 2009 övertog Jörn Hammarstrand rodret som ordförande och samma år ändrade vi namnet till Bokanjärerna. Föreningens antologi utgavs äntligen under sensommaren med namnet Trampa Däck. 167375Under året deltog vi återigen i Göteborgs bokmässa och Sjöhistoriska museets julnautika samt genomförde en författarträff i Mariehamn.

År 2010 igångsatte styrelsen det digra arbetet med en ny antologi. Vi deltog även i julnautikan på Sjöhistoriska museet samt arrangerade en egen bokmässa på Katarina       Sjöfartsklubb.

Den andra antologin utgavs 2011 under namnet Springa Läck. 581115Vi anordnade ånyo en egen bokmässa på Katarina Sjöfartsklubb samt firades därstädes den 1 november Bokanjärernas femårsjubileum.

År 2012 gällde det för styrelsen att åter sätta samman en utgivningsgrupp och påbörja arbetet med en tredje antologi. Återigen arrangerade föreningen den Lilla Bokmässan vid Katarina Sjöfartsklubb.

Under 2013 igångsattes en akvarellkurs i föreningens regi. Årsmötet valde Lars Svensson till ordförande samt utsågs författaren Ove Allansson till BokanjärernasOve Allansson 1 hedersmedlem. Ånyo avhölls Lilla Bokmässan under hösten vid Katarina Sjöfartsklubb.

Den tredje antologin På Fallrepet9789197972932_200_pa-fallrepet-berattelser-fran-de-sju-haven_haftad utgavs vintern 2014. Dåvarande vice Ordförande Rolf Öström övertog rodret och styrelsen bedrev under året normalt föreningsarbete.

År 2015 övertog Krister Lumme rodret som ordförande. Planerna på en fjärde antologi kunde under året med arbetsnamnet Kasta Loss äntligen realiseras. Bokanjärerna deltog för första gången i det stora Bokbordet, Drottninggatan, Stockholm.

Jubileumsåret 2016 har ännu inte sett sitt slut. Arbetet med Kasta Loss framskrider och manus inlämnas löpande inför en planerad utgivning 2017.

Generellt kan nämnas att Bokanjärernas medlemmar genom åren hållit en mängd föredrag främst på Katarina Sjöfartsklubb, men även annorstädes. Vi har även vid ett flertal tillfällen haft utbyte med norska och åländska författarsällskap. Bokanjärerna på ÅlandVidare har mitt eget skötebarn – skrivarkurserna – bedrivits med fem till tio deltagare varje år. Vi får inte glömma de tre antologierna föreningen hitintills har utgivit; Trampa Däck, Springa Läck och På Fallrepet. Genom åren har föreningens hemsida utvecklats och ändrats något i sin utformning, ett arbete som alltjämt pågår.

En tillbakablick bland våra arkiverade styrelsehandlingar ger vid handen att vi sedan starten genomfört 44 styrelsemöten, i snitt drygt fyra per år, varav 34 på Katarina Sjöfartsklubb i Stockholm, samt har vi varje vår – på samma plats – avhållit ordinarie årsmöten. Vårt medlemsantal pendlar någonstans runt 50 medlemmar, något år mer, något år mindre och målet är att under vårt femtonårsjubileum vara uppe i 100 betalande medlemmar.

Avslutningsvis vill jag rikta ett personligt tack  till vår ”ständige sekreterare” Gert-Owe Eriksson och vår, i många tidigare kassör Tanja Rinnan för era ideella insatser ni medverkat till för Bokanjärerna.

Jörn Hammarstrand

Oktober 2016                                                                 Jubileumsskrift Utskriftsvänlig version PDF

Ordförandeklubba