Ang vårt årsmöte…

Nu är det åter dags för föreningen Bokanjärernas årsmöte. Vi kommer i år att hålla årsmötet i april. Detta på traditionellt ställe. Dvs. på Katarina sjöfartsklubb i Stockholm.

Sammanfattningsvis har året varit ett år då Bokanjärerna än mer har fått sitt namn mer omnämnt än tidigare. Detta främst att vår antologi ”Kasta Loss”  kommit ut i författar kretsar och i media. Vi kan därmed känna oss stolta i att vi med detta gett ut fyra antologier samtidigt som vi planera att ge ut en femte. Detta är i sig en bedrift då vårt medlemskap uppgår till endast ett sjuttiotal medlemmar.

När det gäller medlemskapet och våra medlemmar har vi lyckats hålla oss kvar vid det antal vi har varit under de flesta av åren som Bokanjärernas funnits som förening. Vill härmed uppmana alla som läser här att berätta om vår existens och att vi välkomnar fler medlemmar in i föreningen. Uppmana härmed alla medlemmar att ta en funderare på hur man kan medverka till föreningens bästa och vår utveckling. Idag behövs ett större engagemang om vi i framtiden ska överleva som förening. Vi borde bli fler. Under min period som ordförande har jag ofta och mycket pekat på att vi behöver få med oss dagens sjömän och sjökvinnor för att därmed informera och berätta om sjömanslivet tillsammans med det skrivna ordet.

Härmed vill jag även flagga för att vi på årsmötet åter ska välja en ny styrelse. Uppdraget som styrelsemedlem är att förverkliga vad medlemmarna sagt genom våra stadgar och vad som där tillhör. Att sitta i styrelsen är ett hedersuppdrag från medlemmarna. Därför uppmanar jag dig som kan tänka dig att medverka för Bokanjärernas framtid att du meddelar ditt intresse till vår valberedare Christer Lindvall. Bäst gör du detta genom att skicka honom ett mail : christer.lindvall43@gmail.com

Årsmötet kommer som sagt att äga rum i mitten på april. Minnesgoda har säkerligen noterat att vi vid vårt förra årsmöte biföll en motion som skulle ändrade på ordningen så att våra årsmöten ska hållas innan mars månads utgång. Då en motion ändrar i stadgarna ska denna ändring ske inom två årsmöten. Med detta så kommer våra årsmöten att från år 2019 hållas vid datum vad årsmötet beslutade 2017.

Med dessa rader önskar jag en fortat god verksamhet in i det nya året samtidigt som jag hälsar alla medlemmar välkomna till vårt årsmöte i april. Dag och tid meddelas omgående då datum är beslutat av styrelsen.

Med vänlig hälsning

Krister Lumme ordf.

 

Jag vill härmed tacka alla Bokanjärer för det gånga året.

Hej Bokanjärer.

Nu är åter ett verksamhetsår på väg att gå över till ett nytt. Julen stundar med allt vad detta innebär.

Vi Bokanjärer har under året varit ordentligt aktiva då det gäller vår senaste antologi ”Kasta loss.” Med detta har vi blivit än mer uppmärksammande och hoppas att trenden håller i sig så fler söker sig till föreningen för att skriva och verka med sjöliv och allt där som ingår då vi snart går in i ett nytt verksamhetsår. En lämplig Julklapp kan vara att lämna en bok under granen till någon som känner sjömanslivets verklighet som vi Bokanjärer förmedlat i  en samling berättelser i våra antologier. Köpa boken kan man här på vår hemsida. Än finns tid att få den under granen…

En återkommande skrivarkurs kommer nu att anordnas lagom fram till början på nästa år. Tanken är att skrivarkursen ska gå hand i hand med utgivningen av vår femte antologi ”Dikt Midskepps” under året 2019. Jag uppmanar därför alla som har intresse av att skriva anmäler sig här på hemsidan för att lära sig om skrivandets konst som kanske sedan utmynnar i att man även ger sig i kast med att ge ett bidrag till vår nästkommande antologi.

Sammanfattningsvis vill jag med detta säga att Bokanjärerna är en förening som har en framtid för sig med att berätta om vad yrket som sjöman bidrar med till samhället. Idag skrivs det mycket om gårdagen. Vad som vi borde och måste göra är att även dagens sjöman kommer med i föreningen för att berätta om dagens villkor och vad som där ingår i den moderna sjöfarten av idag. Härmed välkomnar jag alla aktiva sjömän att komma med i vår förening för att bidra till sjöfartens framtid samtidigt som vi även ser och samman fattar vad som varit.

Jag vill härmed tacka alla för det gånga året och ser fram mot det nya. Önskar alla medlemmar och även övriga en

Lyssna även här på Radio Sörmland i en intervju hemma hos ordf…

Ordförande har ordet…

Hej Bokanjärer.

Sommaren har nu börjat gå över till höst. Bokanjärernas styrelse har sammanträtt och diskuterat höstens verksamhet fram till årsmötet nästa år. Beslut fattades om att en ny Antologi skall ges ut som säkerligen hör till att denna unika skara av sjuttio medlemmar kommer åter att få möjligheten att skriva om sjölivets mysterier i både nutid och gången tid. Styrelsen har motiverat detta med att det finns många som vill skriva och berätta. Erfarenheten visar tydligt detta med alla de manus som kom till utgivningsgruppen Antologin Kasta Loss.

Styrelsen har därför nu beslutat att ge ut en femte antologi. Utgivning kommer att ske år 2019. Alla som har intresse för detta uppmanas nu att ställa in sig på att skriva en berättelse som kanske blir publicerad i Antologin ”DIKT MIDSKEPPS ”. Utgivningsgruppen kommer att bestå av samma personer som arbetat med ”Kasta Loss”.

Jag vill med detta nu ge dem en eloge för arbetet de gjort samtidigt som de även vill fortsätta att formalisera Bokanjärernas utgivning av antologier vilket borde uppmärksammas mer än vad som är fallet idag. Förhoppningsvis kommer fortsättningen att ge mer gehör då det gäller författarkretsar och i press.

Idag den 26 september höll Bokanjärerna boksläpp av Antologin Kasta Loss. Många intresserade medverkade där undertecknad även meddelade nyheten om att en ny antologi ska ges ut till år 2019. Under denna tid  kommer Bokanjärerna att anordna skrivarkurser för intresserade ev. framtida författare. Vi återkommer om tid och plats då beslut ska fattas om detta nu på nästkommande styrelsemöte.

När det gäller Bokanjärerna i övrigt så kommer vi även att medverka Bokmässa_2017 i sjöfartsmontern fredagen den 29:e kl 14:00. Alla som har intresse av att träffa oss kan göra det under eftermiddagen samma dag främst på fredagen då vi fått en hel timme på oss att presenter vilka vi är och varför vi finns som förening. I övrigt kan man maila mig om förslag för hur vi som förening kan utvecklas framtiden sett. Slå en signal på 0722116773. mail : krister.lumme@telia.com

Vänligen Styrelsen / Ordf. Krister Lumme

Mariefred 2017−09−26                                         

 

Rapport från styrelsen.

Hej Bokanjärer.

Bokanjärerna har hållit årsmöte och åter valt en ny Styrelse. Den nya styrelsen har nu sammanträtt för sitt första möte.Lägger här ut en rapport om vad styrelsen har beslutat om samt vad Bokanjärerna ska engagera sig i.

Mötet visade att ambitionen för styrelsen är att föra Bokanjärernas verksamhet mer tydligt ut i landet och till sjöfartskretsar. Styrelsen beslöt därför och därmed att marknadsföra Bokanjärerna framdeles på ett mer tydligare sätt. Målet är att öka medlemskapet. Detta så att vi mer blir kända i författarkretsar och då främst inom sjöfartsnäringen där säkerligen en ny generation sjömän finns tillsammans med författarambitioner för att berätta om dagens sjöfart. Styrelsens nyvalde representant Anna Frimodig berättade att flera sjömän ombord i segelfartyget Götheborg har skrivit berättelser om sina upplevelser ombord. En ny tillsatt Styrelsegrupp ska därför utarbeta förslag till tänkbar handlingsplan hur man ska få elever ur sjömansskolor och sjöbefälsskolor att börja skriva och att därmed även engagera sig i föreningen Bokanjärernas arbete.

Vårt budskap om sjöfart är den centrala delen i det Bokan−järnska författarskapet där vi finns som medlemmar inom föreningen Bokanjärerna. Ambitionen för styrelsen är att samla alla sjömän som känner att de vill skriva och att de hos oss kan söka medlemskap och bli en Bokanjär. Styrelsen har därför nu tillsatt en Styrelsegrupp som ingående ska undersöka möjligheterna om att erhålla stöd för föreningsverksamheten. Allt för att vi därmed framdeles även kan utöka vår verksamhet ut över hela landet mer än vad som är fallet idag.

Bokanjärerna kan visa på att föreningen är aktiv i att ge ut Antologier där s.k. vanliga författare kan delge sina berättelser. Den fjärde Antologin för Bokanjärerna är nu på väg in till Tryckeriet. Mer om ”Kasta Loss” kommer att presenteras här på Hemsidan då formaliter som hör till bokutgivningen är klar. Tidsramen för utgivning är fastlagd att göras i samband med Bokmässan i Göteborg. 23 stycken bidrag antagits, vilka i nuläget finns hos vår korrekturläsare. Upplagans storlek skall vara 300 böcker. Styrelsen diskuterade en lämplig kostnad för såväl författare som föreningsmedlem. Den som vill inhandla ett valfritt antal böcker ska kunna göra det för 75 kronor. Summan anges som inriktning/mål.  

Fortsättningsvis kommer vi Bokanjärer även att erbjuda skrivarkurser. Planeringen ligger i att vi ska komma igång med en kurs till hösten. En femte Antologi kommer att planeras efter årsskiftet. En skrivarkurs kommer inför detta att kombineras som ett led i att engagera medlemmarna att skriva. Målet ska vara att deltagare i skrivarkursen sedan kanske kan bli delförfattare i någon av våra Antologier.

När det gäller engagemang för Bokanjärerna ska vi som vanligt deltaga i det Långa Bokbordet där vi Bokanjärer kan marknadsföra oss som författare. Vi kommer även som vanligt att medverka i Sjöfartsmontern till Stora bokmässan i Göteborg i september. Där ska vi presentera Antologin ”Kasta Loss.” Vi kommer även att marknadsföra oss under ”Tändkulans Dag” den 16–17 september i Stockholm. Jörn Hammarstrand väckte förslaget angående en bokbytardag på Katarina Sjöfartsklubb där Bokanjärerna står som organisatör under parollen ”tjingsat för tjingsat”. Vidare ska även en förfrågan ställas till Birka Cruises, samt Viking Line vilka arrangerar författarresor om ev. deltagande ombord för Bokanjärerna.

Detta här lite om vad styrelsen beslutat sig för att medverka i. Medlemmar som har tipps och annat till marknadsföring för oss Bokanjärer är välkomna att ta kontakt med mig under mail :

krister.lumme@telia.com

Önskar en trevlig skön sommar

Krister Lumme ordf